VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podnikatelem poskytujícím služby silniční dopravy na základě těchto všeobecných podmínek pro poskytování přepravních služeb (dále jen „všeobecné podmínky“) je SYSEDISTYS S.R.O. se sídlem v Praze, s adresou Podskalská 1512/22, Nové Město (Praha 2), 128 00 Praha, Česká republika, IČ:03484262, DIČ: CZ03484262 (dále jen „dopravce“).

I. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Dopravce poskytuje přepravní služby po přijetí objednávky na silniční přepravu zboží. Dopravce potvrdí přijetí objednávky zasláním souhlasu objednatele s uzavřením objednávky elektronickými prostředky: e-mailem, faxem, sms nebo zanecháním zprávy na komunikátoru přepravní burzy. Přepravní služby jsou prováděny na základě přepravní smlouvy, těchto všeobecných obchodních podmínek a obecně platných právních předpisů.

2. Jakékoli podmínky pro plnění přepravní objednávky zaslané dopravci do jedné hodiny od obdržení objednávky podle bodu 1 se považují za nezávazné, pokud dopravce neudělil svůj souhlas elektronickými prostředky.

3. Uzavřením objednávky nebo objednáním dalších služeb zadavatel souhlasí s použitím těchto všeobecných podmínek v rozsahu, který není upraven jinými vzájemnými ujednáními.

II. ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

1. Za provedení nakládky a vykládky zboží odpovídá příkazce, resp. nakládající nebo příjemce jednající jeho jménem. Dopravce může přijmout závazek provést nakládku nebo vykládku po předchozím provedení nezbytných opatření, zejména pokud jde o způsob nakládky nebo vykládky zboží. Dopravce má nárok na dodatečnou odměnu ve výši 50 EUR netto za každou nakládku nebo vykládku.

2. Subdodavatel nebo řidič, který přebírá náklad uvedený v přepravní objednávce, není oprávněn činit nebo přijímat jménem dopravce prohlášení o záměru, jakož i přijímat závazky ke změně, vyloučení nebo doplnění obsahu přepravní objednávky, objednávky dalších služeb poskytovaných dopravcem nebo obsahu těchto všeobecných obchodních podmínek.

3. Zahrnutí prohlášení o hodnotě zásilky nebo prohlášení o zvláštním zájmu na dodání zboží do nákladního listu CMR nebo objednávky se považuje za neplatné, pokud k tomu dopravce nedá výslovný souhlas v samostatném prohlášení předloženém při sjednávání podmínek přepravní smlouvy, a to ve formě dokumentů stanovených českým občanským zákoníkem.

4. V případě změny podmínek přepravní objednávky ze strany objednatele změnou místa nakládky, místa vykládky nebo velikosti či hmotnosti zboží, pokud tato změna má za následek:

a. zvýšením počtu kilometrů, které musí dopravce ujet pro splnění přepravní objednávky,
b. zvýšením velikosti nebo hmotnosti přepravovaného zboží,

5. Dopravce má nárok na náhradu (za provedení dodatečných pokynů) ve výši 100 EUR a částky získané z výpočtu počtu kilometrů, které má ujet, nebo velikosti či hmotnosti zboží ve vztahu k údajům vyplývajícím z přepravní objednávky, vynásobené 1 EUR.

6. Dopravce si vyhrazuje právo využít při provádění přepravních služeb subdodavatele, kterým může svěřit provedení přepravy v kterékoli fázi jejího provádění. V souvislosti s uzavřením přepravní objednávky je příkazce povinen splnit nebo zajistit splnění všech povinností, které podle ustanovení přepravní objednávky, všeobecných podmínek a obecně platných právních předpisů spočívají na odesílateli zboží.

7. Pokud se strany nedohodnou jinak, povinnosti příkazce uvedené v bodě 6 výše zahrnují zejména:

a. Příprava a balení zásilky způsobem vhodným pro silniční přepravu a umožnění dodání a doručení nákladu, který je předmětem přepravního příkazu, bez ztráty nebo poškození.

b. Vystavení pro přepravu určeného nákladu nákladního listu a jeho úplné a správné vyplnění.

c. Přiložení všech dokladů potřebných k řádnému provedení přepravy a všech dokladů vyžadovaných platnými právními předpisy k nákladnímu listu.

d. Poskytnutí úplných, přesných a věcných informací dopravci, které jsou nezbytné pro provedení přepravy.

e. Oznámení o nakládce nebo vykládce a sdělení dopravci nejméně jednu hodinu před zamýšlenou nakládkou nebo vykládkou.

f. Na žádost dopravce pomoc při kontaktu s nakládajícím nebo příjemcem nákladu uvedeným v přepravním příkazu.

g. Úhrada dodatečných, doložených nákladů vzniklých dopravci za účelem provedení přepravního příkazu nebo pokynů vydaných objednatelem.

h. Neprodlené předání námitek nebo připomínek k provedené službě, a to jak vlastních, tak příjemce nákladu.

i. Povinnost každého z nakladačů přepravovaného zboží:

Kontrola obalu přepravovaného zboží a jeho hmotnosti před nakládkou.

Nakládání přepravovaného zboží na vozidlo dopravce.

Umístění nákladu ve vozidle dopravce tak, aby byla umožněna bezpečná

přeprava zboží, zejména ochrana před jeho zničením nebo přetížením osy vozidla dopravce.

Povinnost každého z příjemců zboží objednaného k přepravě:

Zajistit vhodné místo pro vozidlo dopravce v místě vykládky.

Poskytnutí zařízení nezbytného pro vykládku zboží.

Kontrolu přepravovaného zboží při vykládce z hlediska množství a viditelného poškození.

8. V případě, že zadavatel nevydá doklady potřebné k provedení objednávky přepravy nebo vydá neplatné či nesprávně vyplněné doklady, nese zadavatel plnou odpovědnost za škodu, která dopravci v této souvislosti vznikne, jakož i za ušlý zisk.

9. Příkazce se zavazuje, že řidiči, na kterého se v rámci plnění přepravní zakázky obrátil, nebude předkládat nabídky přepravy a nebude mu poskytovat informace o odměně a dalších podmínkách spolupráce mezi příkazcem a dopravcem. Tento zákaz platí po dobu plnění přepravní zakázky a po dobu dvou let ode dne jejího plnění. V případě porušení výše uvedeného zákazu zaplatí objednatel dopravci smluvní pokutu ve výši 2 500 EUR.

III. DOPLŇKOVÉ SLUŽBY

1. Dopravce může na základě samostatné placené objednávky poskytnout další služby objednané objednatelem, a to zejména:

Vypracování zprávy o stavu zásilky;

Zastavení;

Další doplňkové služby na základě individuální dohody.

2. Příkazce, jakož i příjemce zboží uvedený v nákladním listu, jsou oprávněni v každé fázi přepravní smlouvy objednat zjištění protokolárního stavu nákladu předaného k přepravě. Protokol o stavu zásilky vyhotoví dopravce nebo jeho subdodavatel za dodatečnou odměnu 50 EUR (slovy: padesát) netto.

3. Pokud přepravní smlouva uzavřená s objednatelem nebo ujednání mezi stranami nestanoví, že se dopravce zavazuje poskytnout službu zastavení na určitou dobu bezplatně nebo za určitou cenu, je objednatel povinen zaplatit dopravci 350 EUR netto za každý započatý den zastavení, pokud dopravce souhlasí s provedením služby zastavení. Stejná cena platí pro poskytnutí služby zastavení po uplynutí doby bezplatného zastavení uvedené v přepravním příkazu (pokud je tato doba poskytnuta). Dopravce může odmítnout provedení služby zastavení, pokud by to narušilo časový rozvrh plnění jiných dopravcem přijatých objednávek.

IV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. Odstoupí-li objednatel od přepravní objednávky (smlouvy o přepravě) uzavřené s dopravcem před tím, než dopravce zahájí její plnění, tj. před tím, než dopravce nahradí vozidlo v místě nakládky, je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 30 % z odměny stanovené za plnění přepravní objednávky (smlouvy o přepravě).

2. Odstoupí-li příkazce od přepravní objednávky (smlouvy o přepravě) v průběhu jejího plnění (po umístění vozidla na místo nakládky), je příkazce povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 50 (slovy: padesáti) % odměny stanovené za plnění přepravní objednávky (smlouvy o přepravě).

3. Dopravce může od objednávky přepravy upustit, pokud:

Po výměně dopravního prostředku v místě nakládky odmítne objednatel nebo nakládající, který jedná jeho jménem, vydat zboží, které je předmětem přepravní objednávky,

Příkazce nebo nakladatel jednající jeho jménem nepřipravil náklad, který je předmětem přepravního příkazu, k dodání nebo nenaložil náklad ve lhůtě (časovém intervalu) uvedené v přepravním příkazu a do jedné hodiny po uplynutí stanovené doby nakládky,

Náklad připravený k dodání se výrazně odchyluje od popisu uvedeného v přepravním příkazu nebo přepravních dokladech, zejména pokud jde o rozměry, množství, hmotnost nebo balení,

Náklad není opatřen obalem, ačkoli je vyžadován, jakož i v případě, že obal je podle názoru dopravce v daném případě nedostatečný nebo vadný,

Údaje v nákladním listu se v jakékoli části liší od ujednání vyplývajících z objednávky přepravy (dohody s objednatelem).

4. Odstoupí-li dopravce od přepravní objednávky z důvodů na straně příkazce a osob jednajících jeho jménem, je příkazce povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu ve výši 50 % odměny stanovené za provedení přepravní objednávky (přepravní smlouvy).

5. Odstoupí-li dopravce od přepravní objednávky bez souhlasu objednatele z důvodů na straně dopravce, je dopravce povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5 % z odměny stanovené za provedení přepravní objednávky (přepravní smlouvy).

V. ODPOVĚDNOST

Dopravce, příkazce i další osoby podílející se na přepravě zboží odpovídají na základě a v rozsahu stanoveném ustanoveními těchto všeobecných přepravních podmínek a obecně závaznými právními předpisy.

VI. REKLAMACE

1. V případě námitek proti způsobu a správnosti přepravy může oprávněná osoba (objednatel nebo příjemce) zaslat písemnou stížnost na adresu dopravce. Reklamace musí z hlediska obsahu a příloh splňovat požadavky stanovené platnými právními předpisy.

2. K reklamaci by měly být přiloženy zejména následující dokumenty:

Objednávka přepravy;

nákladní list;

Záznam o újmě na zdraví (pokud byl sepsán);

Doklad uvádějící hodnotu a hmotnost zboží, na které se vztahuje přepravní příkaz (smlouva o přepravě);

Písemnou reklamaci s odhadem vzniklé škody.

3. Dopravce je oprávněn požadovat předložení dalších dokumentů, pokud jsou nezbytné pro posouzení reklamace. Nedoplnění reklamace ve stanovené lhůtě bude mít za následek, že reklamace nebude uznána.

4. Dopravce na reklamaci odpoví ve lhůtách stanovených platnými právními předpisy.

5. Objednatel nebo zákazník nesmí započíst své pohledávky vůči dopravci proti pohledávkám, které má vůči dopravci z titulu odměny za poskytnuté služby, pokud k tomu dopravce nedá písemný souhlas s výhradou neplatnosti.

6. Podání reklamace nemá za následek odklad výplaty odměny za provedené služby, včetně služby, které se reklamace týká.

VII. OCHRANA ÚDAJŮ

1. Ustanovení uvedená v bodech 2 až 9 obsahují informace uvedené v čl. 13 odst. 1 až 2 a čl. 14 odst. 1 až 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR).

2. Správcem osobních údajů zadavatele a osobních údajů osob jednajících jménem zadavatele (kontaktních osob), které zadavatel zpřístupnil, je dopravce. V záležitostech týkajících se ochrany osobních údajů je třeba zasílat korespondenci na e-mailovou adresu: info@sysedistys.cz.

3. Osobní údaje příkazce budou zpracovávány za účelem uzavření a realizace objednávky přepravy (smlouvy o přepravě), a to podle čl. 6 odst. 1 písm. b). B) GDPR.

4. Osobní údaje osob jednajících jménem zákazníka budou zpracovávány za účelem plnění smlouvy (objednávky přepravy) na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, tj. oprávněného zájmu správce osobních údajů.

5. Osobní údaje zákazníka a osob jednajících jeho jménem budou zpracovávány také za účelem:

 Uplatnění nároků nebo obhajoby práv zadavatele v souvislosti s jeho podnikatelskou činností a marketingem jeho vlastních výrobků a služeb (na základě čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR),

Uchovávání dokumentace týkající se provedených vyúčtování (podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR ve spojení s § 74 odst. 2 zákona o účetnictví ze dne 29. září 1994).

6. Příkazce a osoby jednající jeho jménem mají právo na přístup k obsahu svých údajů a právo na jejich opravu, na výmaz, na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů a právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů.

7. Pokud se zjistí, že zpracování osobních údajů je v rozporu s GDPR, mají příkazce a osoby jednající jeho jménem právo podat stížnost u dozorového úřadu (úřadu pro ochranu osobních údajů).

8. Osobní údaje objednatele a osob jednajících jeho jménem mohou být zpřístupněny subdodavatelům dopravce (subjektům spolupracujícím na základě smluv o pověření v rozsahu nezbytném pro dosažení výše uvedených cílů), jeho obchodním partnerům (subjektům podporujícím služby dopravce a jeho zákazníkům) a subjektům poskytujícím každodenní poradenské služby.

9. Osobní údaje objednatele a osob jednajících jeho jménem bude dopravce zpracovávat po dobu nezbytnou k plnění přepravní objednávky (přepravní smlouvy) a po dobu, po kterou je možné vymáhat pohledávky v souvislosti s jejím uzavřením. Kromě toho mohou být tyto údaje uchovávány pro účely archivace po dobu 5 let od data události, která si vyžádá ukončení zpracování.

10. Poskytnutí osobních údajů příkazcem a osobami jednajícími jeho jménem je dobrovolné, ale nezbytné pro uzavření a realizaci přepravní objednávky (smlouvy o přepravě).

11. Příkazce je povinen zpřístupnit obsah odstavců 1 až 9 všem osobám jednajícím jeho jménem, jejichž údaje poskytl dopravci pro účely uzavření nebo plnění přepravní objednávky (smlouvy o přepravě).

12.Příkazce je povinen zpřístupnit informace uvedené v bodě 10 neprodleně poté, co dopravci zpřístupní osobní údaje osoby jednající jeho jménem, nejpozději však do 3 dnů ode dne jejich zpřístupnění.

13. Objednatel je povinen potvrdit splnění povinnosti podle bodu 11. Potvrzení bude dopravci na jeho žádost vydáno ve formě listinného prohlášení o seznámení se s obsahem uvedeným v odstavci 10 každou z osob jednajících jménem objednatele, jejíž osobní údaje objednatel dopravci zpřístupnil.

VIII. ZAKÁZANÉ PŘEDMĚTY

1. Dopravce nesmí přijmout k přepravě zboží, které je zakázáno předpisy zemí, přes které se zásilky přepravují, nebo které by mohlo porušit příslušné vývozní, dovozní a jiné předpisy nebo ohrozit bezpečnost pracovníků a spolupracovníků, nebo které by mohlo znečistit, potřísnit nebo jinak zničit jiné zásilky, nebo jehož přeprava není ekonomicky odůvodněná. Je zakázáno přepravovat následující předměty:

Orgány a lidské, zvířecí nebo mrtvolné ostatky;

Zboží zvláštní hodnoty, např. umělecká díla, starožitnosti, předměty značné vědecké, kulturní, umělecké hodnoty a sbírky filatelistické, numismatické, poštovní známky vysoké hodnoty, předměty sběratelské hodnoty;

Kovy a drahé kameny;

Kožešiny, slonovina a výrobky ze slonoviny;

Psychotropní látky, drogy;

Tělesné tekutiny;

Pornografický materiál;

Předměty nebo materiály, které znečišťují, špiní nebo jinak poškozují jiné zásilky.

2. Podáním objednávky přepravy (přepravní smlouvy) příkazce prohlašuje, že se seznámil s těmito všeobecnými podmínkami a že s nimi souhlasí. Podáním přepravní objednávky (smlouvy o přepravě) dopravci příkazce rovněž prohlašuje, že si neobjednává přepravu nákladu obsahujícího předměty uvedené v odstavci 1.

3. V případě, že jsou v nákladu přepravovaném na účet příkazce zjištěny předměty uvedené v odstavci 1 výše, odpovídá příkazce za veškerou škodu, která dopravci vznikne v souvislosti s přepravou nákladu se zakázaným zbožím. V takovém případě je příkazce rovněž odpovědný za ušlý zisk dopravce.

IX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Dopravce prohlašuje, že dodržuje zahraniční předpisy související s výkonem přepravy na území jednotlivých zemí EU, včetně předpisů týkajících se vysílání řidičů a vyplácení odměn za výkon práce v dané zemi, které se na dopravce vztahují. Dopravce se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládají zahraniční právní předpisy, včetně vlastnictví příslušných dokladů, vyúčtování a výplaty odměny řidiče.

2. Pokud dopravci vznikne škoda přesahující výši smluvních pokut stanovených v těchto všeobecných podmínkách, má dopravce právo požadovat po objednateli náhradu škody přesahující výši smluvních pokut podle všeobecných podmínek.

3. V případě nesplnění nebo nesprávného splnění přepravního příkazu objednatelem, a to způsobem, pro který není v přepravním příkazu nebo v těchto všeobecných podmínkách stanovena jiná smluvní pokuta, je objednatel povinen zaplatit dopravci smluvní pokutu ve výši 50 % z odměny stanovené za splnění přepravního příkazu (přepravní smlouvy).

4. Objednatel nemá právo převést na třetí osoby pohledávky vyplývající z objednávky přepravy, které má vůči dopravci, bez písemného souhlasu dopravce.

5. Ve věcech neupravených těmito všeobecnými podmínkami se použijí obecně platné právní předpisy, v případě mezinárodní přepravy ustanovení úmluvy CMR a ve věcech neupravených úmluvou CMR a v ostatních případech ustanovení obecně platných českých právních předpisů.

6. Všeobecné přepravní podmínky jsou veřejně přístupné v sídle dopravce a jsou zveřejněny na internetové adrese: www.sysedistys.cz.

7. Případné spory vyplývající z těchto všeobecných obchodních podmínek strany předkládají polskému obecnému soudu místně příslušnému vzhledem k sídlu (adrese) dopravce.

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost od 12.09.2023.

Translate »